fbpx

Świadczenie postojowe – prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcy:

Osobie:

  • prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło

przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego

  • Następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,
  • wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaś w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku:

1) oświadczenie potwierdzające:

  1. a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,
  2. b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
  3. c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

  1. d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych  przychodów z innych umów cywilnoprawnych;

2) kopię umów cywilnoprawnych.

 

Warunek przyznania świadczenia

w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalność.

Inne warunki przyznania świadczenia

  1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia
2020 r.

Wymogów powyższych nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  1. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (obecnie 15.595,74 zł).

Ważne!!!

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, ponadto świadczenie postojowe jest nieopodatkowane.

Świadczenie postojowe jest wypłacane przez ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, w formie bezgotówkowej – na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy. Świadczenie postojowe może zostać wydane maksymalnie trzykrotnie, przy czym kolejne świadczenie może być przyznane na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której już wypłacono świadczenie postojowe (o braku poprawy jej sytuacji materialnej).