-

KONSULTACJE Z EKSPERTEM! DOTACJE Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY na lata 2024-2026

Zapraszamy Państwa na konsultacje z ekspertem, podczas którego zostaną omówione dotacje z krajowego planu odbudowy na lata 2024-2026.

Wsparcie przedsiębiorców może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych dla sektora horeca (hotele, restauracje, kultura, turystyka), które zanotowały spadek obrotów w okresie pandemii 2020-2021 o co najmniej 20 %.

Spotkanie odbędzie się 8 Marca 2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Konsultacje przeprowadzi Pan Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting – dotacje unijne.

Wsparcie finansowe – na co można je przeznaczyć ?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie dla:

1.         inwestycji w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz

2.         podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub

3.         usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Założenia dla naboru o dotacje:

– maksymalny poziom dofinansowania to 90 %;

– maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł;

– minimalna kwota dotacji to 50 000,00 zł – maksymalna to 540 000,00 zł;

– VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym

– okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

– inwestycja musi zakończyć się maksymalnie do 31 stycznia 2026 r.;

– wsparcie na realizację inwestycji będzie udzielane w ramach pomocy de minimis;

– wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki oraz refundacji;

– ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni);

– rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych;

– wykluczony zakup gruntu i gotowej nieruchomości;

– brak możliwość zmiany profilu działalności na inny kod PKD niż wskazany w regulaminie konkursu;

– na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru);

– wnioskodawcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)

– wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

Przykładowe wydatki:

– sprzęt gastronomiczny;

– meble kuchenne/ogrodowe;

– klimatyzacja/wentylacja;

– fotowoltaika/pompy ciepła/magazyny energii

– roboty budowlane (w tym remont obiektu, budowa tarasu)

– budowa/rozbudowa ogródka gastronomicznego

– namioty gastronomiczne

– urządzenia służące zmniejszeniu zużycia surowców i materiałów

– urządzenia do zmniejszenia ilości odpadów

– stacje ładowania aut elektrycznych

– stacja parkowania/naprawy rowerów

– systemy automatyki budynków

– systemy rezerwacji online

systemy emisji filmów i wydarzeń artystycznych

– systemy zarządzania przedsiębiorstwem

– systemy automatyzujące pracę kuchni/kelnerów

– szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi, zarządzania ryzykiem

– opracowanie procedur technicznych

Przykładowa dywersyfikacja działalności

– rozszerzenie usług restauracji o usługi cateringowe

– rozszerzenie usług restauracji o usługi gastronomiczne świadczone na zewnątrz obiektu

– wprowadzenie nowych produktów/usług np. wyrobów o dłuższym terminie przydatności do spożycia, usług SPA

– rozszerzenie usług hotelu o organizację imprez okolicznościowych na zewnątrz obiektu

– wprowadzenie do oferty wypożyczalni sprzętu wodnego

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniu prosimy o wysłanie wiadomości na adres: twojcik@polnocnaizba.pl