Legalizacja dokumentów handlowych krok po kroku

 

Krok 1 UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

Eksporter przekazuje Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie (PIG) komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w PIG informacji, Eksporter kontaktuje się drogą elektroniczną: legalizacja@polnocnaizba.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 91 486 07 65.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia w eksporcie mogą ubiegać się eksporterzy zarejestrowani w Polsce.

 

Krok 2 WNIOSKOWANIE

  1. Weryfikacja wniosków i dokumentów

Eksporter składa w 1 egzemplarzu wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek o legalizację dokumentu.

Wzór wniosku: POBIERZ

Wraz z wnioskiem eksporter przedstawia dokumenty do legalizacji. Eksporter przedkłada do legalizacji dokumenty w wymaganej przez niego ilości egzemplarzy oraz egzemplarza dodatkowego, który pozostaje w dokumentacji PIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów autorstwa eksportera przedłożone do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych (reprezentacji lub pełnomocników) do reprezentowania przedsiębiorstwa i tych, których uwierzytelnione podpisy zostaną dostarczone.

W przypadku wnioskowania o świadectwo pochodzenia towaru na formularzu KIG eksporter przedstawia wypełniony formularz, zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie pochodzenia wystawionym przez urząd celny. Uwaga: Druga strona formularza wypełniana i drukowana jest tylko gdy wykaz towarów nie mieści się na pierwszej stronie formularza.

Wzór formularza formularz_swiadectwa_pochodzenia: POBIERZ

W przypadku dokumentów uzyskanych przez eksportera od zewnętrznych podmiotów, na potrzeby I należy przedłożyć kserokopię dokumentu przeznaczonego do legalizacji. Kserokopie dokumentów nie podlegają legalizacji.

Poprawność przygotowywanych dokumentów można weryfikować z PIG telefonicznie lub drogą elektroniczną  legalizacja@polnocnaizba.pl

  1. Wniesienie opłaty przez eksportera

Po stwierdzeniu poprawności złożonej dokumentacji wystawiana jest faktura a eksporter wnosi na rzecz PIG obowiązującą opłatę wg cennika.

 

Krok 3 LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Po stwierdzenie poprawności złożonej dokumentacji i wniesieniu opłat upoważniony pracownik dokonuje legalizacji poprzez naniesienie pieczęci urzędowych i podpisów na dokumentach handlowych do legalizacji.

Zalegalizowane dokumenty handlowe wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane osobiście przedstawicielowi eksportera lub w innej uzgodnionej formie.