O izbie / Władze

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w sześciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu, Dębnie i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Co roku Izba przygotowuje dla zrzeszonych firm bogatą ofertę bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń, konsultacji, wyjazdów turystycznych i biznesowych, cyklicznych imprez towarzyskich i integracyjnych. Wdraża również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Potrafią też wziąć sprawy w swoje ręce, powołując branżowe komisje i klastry walczą z krzywdzącymi przedsiębiorców regulacjami prawnymi.Organy statutowe Północnej Izby Gospodarczej na okres kadencji lata 2020-2024

Company team

Tony Fred, CEO

Prezes Hanna Mojsiuk

Magister Prawa  Uniwersytetu  Gdańskiego  wydziału Prawa i Administracji, absolwentka  Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego  Politechniki Koszalińskiej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu  motoryzacyjnej  rodzinnej firmy  Grupy Mojsiuk. Ważna jest dla niej odpowiedzialność  społeczna, więc angażuje się w liczne działania charytatywne. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w Izbie, między innymi „Kultury Biznesu”, podczas której zbierane są  fundusze dla potrzebujących. Jej największymi autorytetami są rodzice, Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat  z sukcesem działają  w biznesie i  otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.

Company team

Mich Stark, COO

Wiceprezes Krzysztof Osiński

Absolwent wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2005 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii międzynarodowej, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Absolwent podyplomowych studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński/Manchester Metropolitan University. Pełni liczne funkcje społeczne takie jak: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku woj. zachodniopomorskiego, członek Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się problematyką rynku pracy i szkolnictwa zawodowego.   

Company team

Aline Turner, CTO

Wiceprezes Jarosław Tarczyński

Z dużym powodzeniem od lat zarządza polskim oddziałem firmy Durable, który zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów biurowych na tę część Europy. Firma Durable jest jednym ze światowych liderów w produkcji materiałów biurowych oraz promocyjnych. Charakteryzuje je szerokie zastosowanie, duża innowacyjność oraz nowoczesny design. Większość artykułów jest produkowanych w zakładach produkcyjnych w Gotha, Iserlohn--Sümmern, Kamen--Methler a także nieopodal Szczecina. Licząca 10 tyś mkw. hala firmy Durable w Przecławiu powstawała dwuetapowo w 2006 i 2013 roku. Firma Durable zatrudnia blisko 300 osób i na bieżąco rekrutuje kolejnych pracowników. Firmę cechuje innowacyjne podejście do tradycyjnych produktów.

Company team

Iris Joe, CFO

Sekretarz Magdalena Gajdamowicz

Założycielka firmy, Prezes Zarządu CFexpert Sp. z o.o., długoletni menadżer. Uzyskała doświadczenie w branży bankowej, pracując w takich instytucjach jak: ING Bank Śląski S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. Posiada kompetencje do współpracy z Klientami z segmentów: Private, Małe i Średnie Firmy, Klient Korporacyjny. Szkoleniowiec, prelegent cyklicznych szkoleń z zakresu Inwestowania na Rynku Nieruchomości oraz wsparcia przedsiębiorców w zakresie finansowania działalności gospodarczych. Instruktor nurkowania MSDT w międzynarodowej federacji PADI.

Company team

Tony Fred, CEO

Skarbnik Michał Wojtas

Doradca podatkowy od 2007 r. , doradca sukcesyjny, wspólnik w EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie. Ekspert w zakresie procedury podatkowej, certyfikowany specjalista TP oraz planowania podatkowego i restrukturyzacji (certyfikaty TPE i TPRE). Autor procedur podatkowych w Lex Navigator, pełnomocnik przed WSA i NSA, audytor MDR.  Prowadzi szkolenia z zakresu podatków i sukcesji. Certyfikowany Zarządca Sukcesyjny. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa podatkowego, sporów z organami podatkowymi i restrukturyzacji biznesu jak i w planowaniu sukcesyjnym. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

 statut

Statut Północnej Izby Gospodarczej z siedzibą
w Szczecinie  

Tekst jednolity po zmianach  10 czerwca  2019 r.

I. Postanowienia ogólne

Art.1

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zwana dalej Izbą działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym Statutem.

Art.2

 1. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
 2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Art.3

 1. Siedzibą Izby jest miasto Szczecin.
 2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także, gdy realizacja jej celów tego wymaga – poza granicami Polski.
 3. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
 4. Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń.
 5. Izba używa pieczęci okrągłej z rozetą w kształcie wskazówek kompasu w środku i napisem w otoku Północna Izba Gospodarcza Szczecin. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art.4

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

1) tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych;

2) popieranie we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo - naukowymi kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo -opiniodawczych, zajmujących się problematyką działalności Izby lub jej członków;

3) tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej;

4) reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej;

5) przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości;

6) wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego i państwowego;

7) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;

8) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;

9) ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

10) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie na wniosek zrzeszonych członków opinii i referencji dotyczących ich działalności;

11) organizację targów, wystaw oraz imprez promocyjnych;

12) realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administracji samorządowej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych.

Art. 5

 1. Izba może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Izba może realizować nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami):

  1) działalności charytatywnej;
  2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3) ochrony i promocji zdrowia;
  4) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  5) promocji i organizacji wolontariatu.

 3. Izba może realizować odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami):

  1) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
  2) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  6) kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i tradycji;
  7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  8) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  10) doradztwa, szkolenia, staży, poradnictwa i innych narzędzi i form wsparcia.

 4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

  II. Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

Art.6

 1. Członkowie Izby dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Izby może być przedsiębiorca, który poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiązuje się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej Statutu.
 2. Członkiem honorowym może być każdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna, który wniósł istotny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużył się Izbie.
 3. Przedsiębiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną jest reprezentowany w Izbie odpowiednio przez jednego wskazanego przez przedsiębiorcę członka organu zarządzającego albo jednego wskazanego przez przedsiębiorcę wspólnika uprawnionego do reprezentacji jednostki organizacyjnej.
 4. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą spółkę cywilną mogą wspólnie uzyskać status członka Izby. W przypadku uzyskania wspólnego statusu, takim przedsiębiorcom przysługuje prawo do jednego głosu. Przedsiębiorcy oddają jeden wspólny  głos poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego decyzję co do sposobu głosowania albo przez ustanowionego pełnomocnika którym może być jeden z przedsiębiorców. Oświadczenie przedsiębiorców może zostać wciągnięte do protokołu zebrania bądź Zgromadzenia.
 5. Jeżeli członkiem Izby jest przedsiębiorca, który posiada oddziały, członek ten może wskazać oddziały, których pracownicy będą korzystać ze świadczeń oferowanych przez Izbę. W takiej sytuacji wysokość składki członkowskiej ustala się w oparciu o liczbę pracowników tych oddziałów.

Art.7

 1. Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Do wniosku o przyjęcie w poczet członków zainteresowany załącza oświadczenie potwierdzając status prawny podmiotu. Przedsiębiorca staje się członkiem Izby w chwili podjęcia uchwały
  o przyjęciu go w poczet członków Izby przez Radę Izby oraz opłaceniu pierwszej  składki członkowskiej. Rada Izby może odmówić przyjęcia zainteresowanego bez podania uzasadnienia z ważnych przyczyn.
 2. Godność członka honorowego nadaje Rada Izby w drodze uchwały.

Art.8

 1. Obowiązkiem członków Izby jest:

  1) postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby;
  2) czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby;
  3) postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym;
  4) ochrona dobrego imienia Izby;
  5) powstrzymywanie się od działalności na szkodę Izby.

 2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wynikających z przynależności do Izby (np. dotyczących składek członkowskich lub innych opłat ustalonych przez Walne Zgromadzenie).

 

Art. 9

 1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:

  1) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby;
  2) składania odwołań od uchwał Rady w sprawach ich dotyczących w przypadkach określonych w Statucie;
  3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby;
  4) grupowania się w komisjach stałych lub doraźnych ,korzystania ze znaku firmowego Izby, według zasad określonych przez Radę Izby.

 2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem praw wyborczych.

Art.10

 1. Członkostwo w Izbie wygasa w przypadku : ustania, skreślenia, wykluczenia lub
  z innych ważnych przyczyn.
 2. Członkostwo ustaje na skutek:

  1) pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Izby;
  2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3) śmierci członka lub jego wykreślenia z właściwego rejestru lub ewidencji.

 3. Skreślenie członka następuje w szczególności w przypadku:

  1) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze Statutem;
  2) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Izby;
  3) zalegania z zapłatą zobowiązań wynikających z przynależności do Izby za dwa okresy rozliczeniowe, co nie zwalnia członka z obowiązku uregulowania zadłużenia wobec Izby;
  4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  5) skazania członka Izby prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego;
  6) gdy dalszego członkostwa przedsiębiorcy nie da się pogodzić z celami Izby.

 4. Skreślenie staje się skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Izby i doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej w terminie 14 dni od podjęcia odpowiedniej w tym zakresie uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie niedoręczone, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego wcześniej adresu, ma moc prawną doręczenia.
 5. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie.
 6. W przypadku złożenia odwołania, Rada Izby w terminie 60 dni od dnia doręczenia odwołania podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uzupełnieniu porządku obrad w zwołanym już Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie, na którym rozpatrywane będzie odwołanie nie może odbyć się później niż  6 miesięcy od dnia doręczenia odwołania.
 7. Wykluczenie członka z Izby następuje wskutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu
 8. W razie przekształcenia członka Izby, nowo powstały podmiot staje się członkiem Izby z chwilą ujawnienia w KRS zmiany podmiotowej pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej. Postanowienie zdania pierwszego  nie dotyczy połączenia ani podziału – w takim przypadku nowo powstały podmiot może się ubiegać o członkostwo na zasadach ogólnych.
 9. Jeżeli utrata członkostwa nastąpiła z mocy samego prawa lub postanowienia statutu, ustanie członkostwa zostanie stwierdzone deklaratoryjną decyzją Prezesa Rady Izby. Decyzja Prezesa Rady Izby nie podlega zaskarżeniu do Rady Izby i jest natychmiast wykonalna.

III. Organy Izby

Art. 11

 1. Organami Izby są:

  A) Walne Zgromadzenie;
  B) Rada Izby;
  C) Komisja Rewizyjna;
  D) Sąd Koleżeński.

 2. Kadencja  wszystkich organów oraz delegatów trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
 3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim.
 4. Wybór organów Izby i delegatów odbywa się w drodze głosowania tajnego z nieograniczonej liczby kandydatów i dokonywany jest wyłącznie przez członków Izby (prawidłowo reprezentowanych).
 5. Na Walnym Zgromadzeniu dopuszcza się głosowanie przez pełnomocników z tym, że jedna osoba może reprezentować jako pełnomocnik wyłącznie jednego członka Izby.
 6. Ukonstytuowanie się  nowo wybranych organów następuje niezwłocznie, a przejęcie spraw od ustępujących organów następuje w terminie 1 miesiąca od daty wyborów.
 7. Członkiem organu Izby lub delegatem  może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

  1) jest członkiem Izby, lub
  2) wchodzi w skład organu zarządzającego osoby prawnej będącej członkiem Izby, lub
  3) jest wspólnikiem spółki osobowej będącej członkiem Izby, lub
  4) jest pracownikiem członka Izby.

 8. Członkowie wszystkich wybieralnych organów Izby nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Powinni w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na kandydowanie.
 9. Udział w organach Izby, w tym pełnienie funkcji delegata, zastrzeżeniem ust. 5, jest osobisty. Wyłącza się działanie przez pełnomocników.
 10. Każdy z członków Prezydium Rady Izby lub osoba upoważniona przez Radę Izby, ma prawo brać udział w posiedzeniach każdego  z organów Izby. Wszystkie organy Izby obowiązane są informować Prezydium Rady o miejscu, terminie i porządku obrad planowanego posiedzenia.
 11. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Izby oraz w wyborach delegatów przysługuje wyłącznie członkom Izby, którzy nie mają zaległości finansowych w stosunku do Izby z tytułu składek członkowskich na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przeprowadzane są wybory

Art. 12

 1. Członkostwo w organie Izby oraz mandat delegata wygasają na skutek:

  1) pisemnej rezygnacji skierowanej do Rady Izby lub Prezesa Izby;
  2) śmierci;
  3) wygaśnięcia członkostwa w Izbie jakiegokolwiek członka organu lub delegata będącego jednocześnie członkiem Izby, a w szczególności w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Izbie z przyczyn wskazanych w art. 10 ust. 2 lub 3 Statutu;
  4) wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy członkiem organu lub delegatem a członkiem Izby, o którym mowa w art. 11 ust. 7 pkt 2 – 4; chyba , że Rada Izby  postanowi inaczej a członek Izby  nie zgłosi pisemnego sprzeciwu;
  5) upływu kadencji organu;
  6) odwołania w przypadkach określonych Statutem;
  7) nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywanych obowiązków;
  8) w razie wygaśnięcia członkostwa w Izbie podmiotu, którego przedstawicielem była osoba pełniąca funkcję w organie Izby lub funkcję delegata.

 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego organu Izby z uwagi na wygaśnięcie członkostwa danego członka organu w trakcie trwania kadencji, Rada Izby podejmuje uchwałę o wyborze nowego członka organu. Wybór nowego członka organu dokonywany jest w pierwszej kolejności spośród nie wybranych kandydatów do danego organu Izby w kolejności ze względu na liczbę uzyskanych głosów. W razie równej liczby głosów Rada Izby przeprowadza losowanie. W przypadku braku kandydatów o których mowa w zdaniach poprzedzających, Rada Izby może powołać nowego członka według własnego uznania. Nowy członek organu wybrany przez Radę Izby jest zatwierdzany przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
 3. Postanowienie ust. 2  stosuje się także do delegatów na Walne Zgromadzenie, przy czym jeżeli brak jest kandydatów niewybranych uprzednio na delegata, Rada Izby przeprowadza wybory uzupełniające wyłącznie spośród członków Izby należących do grupy, która wybrała delegata.
 4. Nie uchybiając innym postanowieniom niniejszego Statutu, z ważnych przyczyn (w tym w szczególności z powodu nieprzestrzegania Regulaminu pracy organów Izby, niestosowania się do uchwał organów Izby bądź prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub na szkodę Izby) w czasie trwania kadencji, poszczególni członkowie organów Izby mogą być zawieszeni w składzie tych organów. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia podejmuje Rada Izby, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Izby. Zawieszenie trwa do czasu  podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania zawieszonego członka organu, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawieszenia.

Art.13

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 obecnych uczestników uprawnionych do głosowania.

 1. Walne Zgromadzenie

Art. 14

 1. Walne Zgromadzenie jest  najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Izby.
 2. Walne Zgromadzenie stanowią wszyscy przedsiębiorcy należący do Izby, z zastrzeżeniem ust 3.
 3. Jeśli liczba członków Izby przekracza 300 przedsiębiorców Walne Zgromadzenie stanowią delegacji wybierani w poszczególnych oddziałach Izby na zasadach określonych w art. 15.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Izby powiadamia członków za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ponadto w tym samym terminie informacja o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczana jest na stronie internetowej Izby lub w siedzibie Izby.
 5. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych delegatów lub członków.
 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane i nie może uzupełnić  lub zmieniać porządku obrad.
 7. Walne Zgromadzenie wybiera  Prezydium Walnego Zgromadzenia tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza na wniosek Prezesa Rady. Członkowie prezydium Walnego Zgromadzenia mogą być wybrani spośród osób niebędących delegatami lub członkami Izby.
 8. Walne Zgromadzenie każdorazowo wybiera skład komisji działających podczas Walnego Zgromadzenia spośród członków Izby bądź osób zaproszonych przez Radę Izby. W czasie Walnego Zgromadzenia tworzy się komisje określone w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia. Kandydatów do poszczególnych komisji zgłaszają członkowie Izby lub delegaci mający prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 9. W czasie dyskusji Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Czas wystąpień nie może być dłuższy niż 10 minut, przy czym Przewodniczący może przedłużyć lub skrócić czas wystąpienia w miarę potrzeby według swojego uznania Celem usprawnienia prac Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może ograniczyć liczbę osób zabierających głos. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Izby oraz osobom zaproszonym.
 10. Uchwały  Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowania jawnym, zwykłą większością głosów członków Izby lub delegatów biorących udział w głosowaniu. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej, obliczeniem wyników głosowania zajmuje się osoba wyznaczona przez Prezydium Walnego Zgromadzenia. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw” uchwale.
 11. Kandydatów do organów Izby zgłaszają uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby lub delegaci. Uchwały w przedmiocie wyboru składu osobowego organów Izby przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, Przewodniczący zwraca się do kandydatów o wyrażenie zgody na pełnienie zaproponowanej funkcji w organie Izby. Zgodę kandydata wciąga się do protokołu obrad. W przypadku nieobecności kandydata zgoda na pełnienie funkcji w organie Izby wyrażana być winna uprzednio w formie pisemnej i załączona do protokołu.
 12. W przypadku głosowania nad składem osobowym organów Izby każdy z członków Izby delegatów biorących udział w Zgromadzeniu oddaje głos poprzez zakreślenie na karcie do głosowania do poszczególnych organów Izby nazwisk osób na które oddaje głos. Nie można zakreślić większej liczby nazwisk niż liczba członków wybieranego organu.
 13. W razie wątpliwości poczytuje się, że zapisy Statutu mają pierwszeństwo przez postanowieniami Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 14. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy lub albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów na Walne Zgromadzenie lub 1/10 członków Izby. Wniosek winien zawierać proponowane zagadnienia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie. Rada w terminie 1 miesiąca podejmuje uchwałę o wyznaczeniu terminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjmuje porządek obrad, który powinien uwzględniać zagadnienia ujęte we wniosku. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia zwoływanego na żądanie delegatów lub członków Izby nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od chwili złożenia żądania

Art. 15

 1. Liczbę delegatów z okręgu szczecińskiego oraz z poszczególnych innych oddziałów Izby ustala Rada Izby w drodze uchwały, kierując się liczbą członków przynależnych do okręgu szczecińskiego lub danego oddziału na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów według następującej zasady: 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 przedsiębiorców  – członków Izby.
 2. Zebrania przeprowadza się osobno dla okręgu szczecińskiego lub każdego z oddziałów Izby. Rada Izby decyduje o ewentualnym podziale okręgu szczecińskiego lub oddziałów (utworzonych w ramach oddziałów Izby) na grupy uwzględniając konieczność sprawnego przeprowadzenia zebrań. Lista członków Izby posiadających czynne prawo wyborcze zamieszczana jest  na stronie internetowej Izby lub wywieszana w siedzibie Izby nie później niż na 14 dni przez planowanymi zebraniami członków okręgu bądź oddziału.
 3. W uchwale określającej liczbę delegatów lub osobnej uchwale podjętej w późniejszym czasie, Rada Izby oznaczy miejsce, termin oraz porządek obrad poszczególnych zebrań, a także przewodniczącego zebrania i kandydatów na delegatów okręgu bądź oddziału. Przewodniczący wybrany przez Radę Izby kieruje zebraniem członków danego okręgu lub oddziału, czuwa nad porządkiem podczas zebrania oraz może udzielić głosu poszczególnym członkom Izby. Z zebrania przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona sporządza protokół w którym wskazuje osoby wybrane na delegatów oraz liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy czym  bierze się pod uwagę  wyłącznie „ za” i „przeciw” i pozostają ważne bez względu na liczbę członków Izby biorących udział w głosowaniu.
 4. Kandydatów na delegatów może zaproponować Rada Izby lub co najmniej 3  członków okręgu lub oddziału. Zgłoszenie kandydata przez członków danego okręgu następuje w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Przewodniczący może umożliwić głosowanie nad kandydatem zaproponowanym przez członków danego okręgu również w trakcie zebrania.
 5. Do zebrań o których mowa w ust. 2, 3 oraz 4, stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 4 Statutu. Do okręgu szczecińskiego należą wszyscy przedsiębiorcy przynależący do Izby, którzy nie złożyli deklaracji przynależności do Oddziałów Izby.

Art. 16

W Zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani w sposób opisany w art. 15 ust. 2, 3 oraz 4 Statutu oraz osoby zaproszone przez Radę Izby.

Art. 17

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie Sprawozdawcze co roku - do końca drugiego kwartału danego roku.
 2. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, a rokiem obrachunkowym jest  rok kalendarzowy.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby może odbyć się w każdym czasie i być połączone z WZ.
 4. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad z zastrzeżeniem art. 14 ust.13.

Art. 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania Izby;
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom wybieralnych organów Izb;
4) wybór i odwoływanie członków organów Izby;
5) uchwalanie zmian statutu Izby;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby;
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby;
8) odejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, wybór arbitrów Sądu Koleżeńskiego,
9) ustalenie wysokości opłat związanych z członkostwem w Izbie.

 

Art. 19

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu,  Izby oraz rozwiązania Izby większością 2/3 głosów.

 1. Rada Izby

Art. 20

 1. Rada Izby kieruje działalnością Izby.
 2. Rada Izby za swoje działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
 3. Rada Izby uchwala swój regulamin pracy.

Art. 21

 1. Rada Izby składa się z 11 – 15 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Izby na okres 4 – letniej wspólnej  kadencji.
 2. Kadencja Rady kończy się z chwilą wyboru członków Rady nowej kadencji.
 3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
 4. Członkowie Rady powinni działać  z najwyższą starannością mając na celu dobro Izby

Art. 22

Jeśli Rada ustąpi bądź utraci zdolność działania, obowiązki Prezesa przejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku Przewodniczący jest obowiązany  zwołać Walne Zgromadzenie   w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w taki sposób by odbyło się w ciągu 30 dni od tego zdarzenia. 

Art. 23

 1. Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy:

  1) ustalanie rocznego programu działania Izby,
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3) opracowanie budżetu Izby i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,
  4) powoływanie funduszy celowych,
  5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania ksiąg rachunkowych Izby,
  6) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do innych organizacji, tworzenia podmiotów gospodarczych, nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, tworzenia fundacji i przystępowania do stowarzyszeń,
  7) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości,
  8) tworzenie i likwidacja komisji stałych i doraźnych oraz organów doradczych i opiniodawczych Izby, jak również sprawowanie nad nimi nadzoru i nadawanie regulaminu organizacyjnego,
  9) powoływanie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw Izby oraz zatwierdzanie organizacji wewnętrznej i zasad wyborów władz oddziałów i przedstawicielstw Izby,
  10) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
  11) przyznawanie i odmawianie członkostwa zwyczajnego i honorowego,
  12) wnioskowanie o ustanie członkostwa do Sądu Koleżeńskiego,
  13) zobowiązywanie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w zakresie określonym uchwałą Rady, 
  14) stwierdzenie ustania członkostwa w Izbie,
  15) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
  16) wnioskowanie Walnemu Zgromadzeniu odwołania  członka Rady w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Rady, 17) zawieszenie członków organów.
  18) Inne zadania wynikające wprost ze Statutu
  19) wykonywanie czynności kontrolnych  w stosunku do podmiotów o których mowa w rozdziale 7.
 1. Rada Izby może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców.

Art. 24

Prezydium Rady

 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona :

 1)  Prezesa Izby

        2)  Dwóch Wiceprezesów

        3)  Sekretarza Izby

        4)  Skarbnika Izby

 1. Prezes Izby, Wiceprezesi, Skarbnik oraz Sekretarz Izby stanowią Prezydium Rady Izby.
 2. Prezydium Rady Izby uchwala swój regulamin pracy.
 3. W przypadku ustania funkcji członka Prezydium w trakcie trwania kadencji Rady, Rada na najbliższym posiedzeniu wybiera ze swojego grona nowego członka do pełnienia danej funkcji do końca kadencji.
 4. Członek Prezydium może być odwołany przez Radę Izby w każdym czasie

Art. 25

 1. Prezydium Rady Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Rady Izby.
 2. Członkowie Prezydium mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby za wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego .
 3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:

  1) wykonywanie uchwał Rady Izby,
  2) składanie Radzie Izby sprawozdań ze swojej działalności,
  3) realizacja bieżących zadań Rady Izby,
  4) sporządzanie preliminarzy budżetowych Izby,
  5) zatrudnianie pracowników Biura Izby i ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
  6) utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
  7) nadzór nad rachunkowością Izby,
  8) inicjowanie i określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej,
  9) zarządzanie majątkiem Izby,
  10) zatwierdzanie regulaminu pracy Biura
  11) przekazywanie raz na kwartał Radzie Izby informacji finansowych.


Art. 26

 1. Prezes Izby sprawuje czynności zwykłego zarządu między posiedzeniami Rady Izby, kieruje pracami Rady i Prezydium oraz przewodniczy ich posiedzeniom. Oświadczenia woli, w tym w szczególności dotyczące zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Izby składają łącznie Prezes Izby lub Wiceprezes wraz z jednym z Członków Prezydium. Zakres czynności Prezesa Rady obejmuje w szczególności:

  1) Wnioskowanie kandydatów na członków Prezydium Rady Izby oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia;
  2) organizowanie prac Izby na podstawie uchwał Rady;
  3) przygotowywanie wniosków i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady;
  4) przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby;
  5) nadzorowanie wykonania uchwał Rady;
  6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę;
 1. W celu wykonywania powierzonych mu czynności Prezes może korzystać z pomocy członków Rady oraz Biura Izby.
 2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa swoich obowiązków zastępuje go jeden z Wiceprezesów Rady wyznaczony w tym celu przez Prezesa lub jeśli to niemożliwe inny członek Prezydium.

 

Art. 27

Prezes Izby i członkowie Prezydium nie pozostają w Izbie w stosunku pracy. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie uchwalenia przez Radę Izby gratyfikacji dla Prezesa Izby i członków Prezydium.

Art. 28

 1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes:

  1) z własnej inicjatywy;
  2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Izby lub – podczas jego nieobecności – głos prowadzącego obrady innego członka Prezydium
 2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli nikt z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, które zawsze jest tajne.
 3. Prezes Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, bez prawa do głosowania inne osoby, jeśli ich obecność jest celowa ze względu na przedmiot obrad.

  C. Komisja Rewizyjna

 Art. 29

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Uchwały  komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Zasady Pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa uchwalony przez Komisję Regulamin , który nie może być sprzeczny ze Statutem.

 Art. 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej:


1) Nie mogą być członkami Rady Izby ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z późniejszymi zmianami);

3) Powinni działać  z najwyższą starannością mając na celu dobro Izby

4)  Zobowiązani są do  wykonywania uchwał organów Izby niezwłocznie .

Art. 31

 1. Do kompetencji i obowiązków Komisji należy:

  1) Kontrola realizacji uchwał organów Izby;
  2) Badanie sprawozdań organów Izby;
  3) Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
  4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu swojej działalności wraz z wnioskami - na zakończenie kadencji - w sprawie udzielania absolutorium Radzie Izby;
  5) Badanie działalności finansowej Izby oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia przez organy Izby;
  6) Przedstawianie wyłącznie innym organom Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących ich bieżącej działalności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia lub innych mających wpływ na funkcjonowanie Izby;
  7) Kontrola oddziałów

  2. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności w siedzibie Izby i jest zobowiązana  do poufności w zakresie wszelkich informacji  uzyskanych  w trakcie  prowadzonych czynności
                                                   

   Art. 32

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Indywidualna kontrola przez członka Komisji jest wyłączona.
 2. Komisja Rewizyjna a także jej członkowie nie mają uprawnień do występowania z wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi  bieżących spraw Izby na zewnątrz, a jedynie do organów Izby.

  D. Sąd Koleżeński

Art. 33

 1. Sąd Koleżeński składa się od 6 do 8 arbitrów wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

  1) rozstrzyganie i rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Izby, które powstały w wyniku naruszenia zasad etycznego postępowania między przedsiębiorcami oraz powstałymi między członkami a organami Izby na tle wykonywania ich praw i obowiązków, a wynikających z przynależności do Izby,
  2) rozpatrywanie wniosków lub sporów powstałych w związku z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem przez członków Izby postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
  3) uchwalanie Regulaminu Pracy Sądu Koleżeńskiego.
 1. Sąd Koleżeński jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Izby. Członkowie Sądu powinni działać  z najwyższą starannością mając na celu dobro Izby

Art. 34

 1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.
 2. Sąd Koleżeński w I instancji obraduje i orzeka w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który wyznacza także przewodniczącego składu.
 3. Sąd Koleżeński może orzec karę:

  1) upomnienia,
  2) nagany,
  3) zawieszenia w prawach członka na okres od jednego roku do lat trzech,
  4) wykluczenia z Izby.
 1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom w ciągu 30 dni od dnia wydania orzeczenia.

Art. 35

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego każdej ze stron przysługuje prawo złożenia odwołania do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 3. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym posiedzeniu przez pełny skład Sądu Koleżeńskiego, z wyłączeniem arbitrów, którzy wydali zaskarżone orzeczenie Sądu Koleżeńskiego.

Art. 36

Członek Izby nie może być ukarany po upływie dwóch lat od zachowania mogącego być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński.

Art. 37

Od chwili wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 7 Statutu, do czasu rozpoznania odwołania lub uprawomocnienia się orzeczenia – członek Izby, którego sprawa dotyczy, jest zawieszony w prawach członka Izby oraz, o ile pełni funkcje w organach Izby, w pełnieniu zajmowanej w Izbie funkcji.

Art. 38

Sąd Koleżeński składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Art. 39

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz procedurę postępowania określa Regulamin Pracy Sądu Koleżeńskiego.

 IV. K omisje stałe i doraźne Izby

Art. 40

 1. Rada Izby może powoływać Komisje stałe i doraźne. Komisje mogą przybierać różne nazwy.
 2. Komisje  stałe mogą być branżowe lub tematyczne.
 3. Komisje  doraźne są powoływane w celu opracowania zagadnienia zleconego przez Radę Izby.
 4. Komisje  są powoływane wyłącznie dla realizacji statutowych zadań Izby.

 V.  Klastry i inne zorganizowane grupy Izby

Art. 41

 1. Członkowie Izby stanowiący grupę przedsiębiorstw powiązanych ze sobą mogą tworzyć Klastry.
 2. W celu utworzenia Klastra konieczne jest złożenie przez co najmniej 10 członków Izby wniosku o utworzenie Klastra do Rady Izby.
 3. Wniosek o utworzenie Klastra powinien zawierać:

  a) nazwę Klastra,
  b) listę osób wnioskujących o utworzenie klastra,
  c) branżę, której Klaster będzie dotyczył,
  d) ogólnego planu działania Klastra
  e) wskazanie trzech spośród osób składających wniosek o utworzenie Klastra, które będą odpowiedzialne za powołanie władz Klastra oraz utworzenie jego regulaminu.
 4. Wniosek o utworzenie Klastra rozpatrywany jest przez Radę Izby w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące do złożenia wniosku.
 5. Rada Izby wyraża zgodę na utworzenie Klastra lub odmawia jego utworzenia podając przyczynę, którą może być w szczególności niezgodność działania Klastra ze Statutem Izby.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. E zobowiązane są w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Radę Izby o wyrażeniu zgody na utworzenie Klastra powołać władze Klastra oraz uchwalić Regulamin Pracy Klastra. W przypadku uchybienia temu terminowi Klaster uznaje się za rozwiązany.
 7. Regulamin Klastra podlega zatwierdzeniu przez Radę Izby w terminie miesiąca od jego przedłożenia. Zgłoszone przez Radę Izby uwagi do przedłożonego Regulaminu Pracy Klastra są wiążące.
 8. W przypadku podjęcia działalności niezgodnej z prawem, Statutem Izby lub innymi regulacjami obowiązującymi Członków Izby, Rada Izby może podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności Klastra i wezwać do usunięcia uchybień w określonym terminie. W przypadku nie usunięcia uchybień Rada Izby podejmuje uchwałę o likwidacji Klastra.

Art. 42

 1. W Izbie mogą być tworzone również inne zorganizowane grupy Członków.
 2. Regulacji dotyczące Klastrów stosuje się odpowiednio do innych zorganizowanych grup Członków w Izbie.

  VI. Oddziały Izby

Art.43

 1. Rada Izby może powoływać i tworzyć Oddziały Izby, o ile wolę utworzenia oddziału zgłosi na piśmie Radzie Izby co najmniej 20 przedsiębiorców z terenu działania przyszłego Oddziału.
 2. W skład Oddziału Izby wchodzą członkowie Północnej Izby Gospodarczej deklarujący chęć uczestniczenia w pracach Oddziału.
 3. Oddział Izby powoływany jest wyłącznie dla realizacji statutowych zadań Izby na rzecz swoich członków, na określonym terenie wyodrębnionym geograficznie, bądź wynikającym z podziału administracyjnego kraju. Rada Oddziału Izby reprezentuje jej członków wobec wszelkich instytucji na terenie swojego działania.
 4. Działalność Oddziału Izby nie może być sprzeczna z działalnością Północnej Izby Gospodarczej.
 5. Rada Izby może, przy tworzeniu Oddziału Izby, lub po jego utworzeniu – na wniosek Rady Oddziału, postanowić o przyznaniu oddziałowi osobowości prawnej. Uchwała Rady Izby w tej sprawie zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów w obecności co najmniej 3/4 (trzech czwartych) członków Rady Izby. Oddział Izby uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Struktura Organizacyjna Oddziałów Izby ma charakter liniowy. Nie wyklucza to funkcjonowania w Oddziale Izby Komisji Stałych i doraźnych. Postanowienie art. 40 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 44

 1. Oddział powoływany jest uchwałą Rady Izby.
 2. W uchwale o utworzeniu Oddziału Rada Izby mianuje pełnomocnika do spraw Oddziału. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego Zebrania Członków Oddziału i przeprowadzenie wyborów władz Oddziału.
 3. W uchwale o utworzeniu Oddziału posiadającego osobowość prawną lub w uchwale o przyznaniu Oddziałowi osobowości prawnej Rada Izby określa składniki majątkowe Izby, które staną się własnością Oddziału po uzyskaniu przez niego osobowości prawnej.

Art. 45

Organami Oddziału Izby są:
1)   Zebranie Członków Oddziału,
2)   Rada Oddziału.

Art. 46

 1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższym organem Oddziału.
 2. Do zwoływania, funkcjonowania oraz kompetencji Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym Zgromadzeniu, z wyłączeniem postanowień o delegatach. Postanowień art. 18 pkt 5-10 Statutu nie stosuje się.
 3. Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Radę Oddziału. Rada Izby może zwołać Zebranie Członków Oddziału, jeżeli Rada Oddziału nie zwołuje go, mimo że jest do tego zobowiązana, jak również w innych przypadkach, gdy Rada Izby uzna to za uzasadnione.

Art. 47

 1. Zebranie Członków Oddziału powołuje Radę Oddziału liczącą od 3 do 5 członków. Członek Rady Oddziału może być z ważnych powodów odwołany przez Zebranie Członków Oddziału.
 2. Do wyborów, funkcjonowania oraz kompetencji Rady Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Radzie Izby. Do Oddziałów  nie stosuje się zapisów art. 23 ust. 4, 6, 9,11,13, 14 i 17 oraz art. 12 ust. 4.
 3. Rada Oddziału Izby zobowiązana jest opracować i uchwalić swój regulamin pracy.
 4. Rada Oddziału może wnioskować do Komisji Rewizyjnej Izby o przeprowadzenie kontroli

Art. 48

 1. Rada Oddziału powołuje Prezesa Oddziału  i jednego lub dwóch Wiceprezesów Oddziału. Prezes i każdy Wiceprezes Oddziału mogą być z ważnych powodów odwołani przez Radę Oddziału.
 2. Do wyborów i obowiązków Prezesa Oddziału i Wiceprezesów Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Prezydium Rady Izby.
 3. W odniesieniu do Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej nie stosuje się postanowień art. 25 ust. 3 pkt 5, 7, 8, 9, 10 Statutu, a także zapisów dotyczących reprezentacji oraz możliwości dokonywania czynności prawnych.

Art. 49

Sąd Koleżeński Izby sprawuje swoje kompetencje także w odniesieniu do członków Oddziałów Izby .

Art. 50

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną wymagane jest współdziałanie Prezesa Oddziału oraz Wiceprezesa Oddziału. Jeżeli czynność powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 10.000,- zł (dziesięciu tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Rady Oddziału.
 2. W odniesieniu do Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej Prezes Oddziału oraz Wiceprezes Oddziału mogą reprezentować Izbę w zakresie działalności Oddziału tylko na podstawie pełnomocnictwa.

Art. 51

Izba nie ponosi odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną.

Art. 52

 1. Działalność Oddziału podlega kontroli Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby.
 2. Rada Oddziału Izby składa Radzie Izby okresowe – roczne pisemne sprawozdania z działalności Oddziału Izby, w tym sprawozdania finansowe.
 3. Prezes i Wiceprezes Rady Oddziału Izby mają  prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby w sprawach dotyczących oddziału bez prawa głosu, chyba że powołani zostali w jej skład przez Walne Zgromadzenie.

Art. 53

 1. Oddział Izby prowadzi własną gospodarkę finansową, przy czym Rada Izby przekazuje na konto bankowe Oddziału wpływy z tytułu składek członkowskich od Członków Izby będących członkami Oddziału Izby.
 2. Majątek Oddziału Izby nieposiadającego osobowości prawnej jest majątkiem Izby.
 3. Majątek Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną stanowi mienie przekazane Oddziałowi Izby przy tworzeniu Oddziału oraz nabyte w czasie jego funkcjonowania.

Art. 54

Postanowienie art. 66 Statutu stosuje się odpowiednio do Oddziałów Izby posiadających osobowość prawną.

Art. 55

 1. Likwidacja Oddziału Izby następuje w drodze uchwały Rady Izby.
 2. Do likwidacji Oddziału odpowiednio stosuje się przepisy Statutu dotyczące likwidacji Izby.
 3. Majątek Oddziału Izby posiadającego osobowość prawną pozostały po likwidacji staje się majątkiem Izby.

 

Art. 56

 1. Rada Izby może zastosować uprawnienia wynikające z art. 12 ust. 4 Statutu w stosunku do członków organów Oddziału Izby.
 2. W przypadku gdy Rada Oddziału nie może czasowo wykonywać swoich czynności, Rada Izby może ustanowić zarządcę tymczasowego do wykonywania kompetencji Rady Oddziału, związanych z czynnościami niecierpiącymi zwłoki, do czasu ustania przyczyny uniemożliwiającej działanie Radzie Oddziału.

VII. Podmioty gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia

Art. 57

 1. Izba może tworzyć podmioty gospodarcze, fundacje oraz stowarzyszenia na terenie Polski oraz poza jej granicami, których istnienie możliwe jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także do nich przystępować, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego rozdziału.
 2. Utworzenie lub przystąpienie do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 wymaga uchwały Rady Izby.
 3. Oddziały Izby nie mają prawa tworzenia i przystępowania  do podmiotów o których mowa w ust.1

Art. 58

 1. Izba w szczególności może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także nabywać w nich udziały.
 2. Do wyłącznej kompetencji Prezydium Izby należy podejmowanie decyzji w zakresie wykonywania praw z udziałów, a szczególności  podejmowanie decyzji w zakresie powoływania oraz odwoływania osób do organów spółek.
 3. Zapisy ust. 2 należy stosować odpowiednio do innych podmiotów, o których mowa w art. 57 ust. 1.

VIII.  Sąd Arbitrażowy

Art. 59

 1. Przy Izbie może zostać utworzony Sąd Arbitrażowy.
 2. Utworzenie Sądu Arbitrażowego wymaga uchwały Rady Izby.
 3. Sąd Arbitrażowy działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Izby.
 4. Rada Izby może podjąć uchwałę o likwidacji Sądu Arbitrażowego.

IX. Przedstawicielstwa Izby

Art. 60

 1. Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 2. Utworzenie przedstawicielstwa Izby za granicą następuje zgodnie z porządkiem prawnym miejsca ustanowienia przedstawicielstwa.
 3. Tryb powoływania przedstawiciela, sposób organizacji przedstawicielstwa, oraz zasady jego finansowania, każdorazowo określi uchwała Rada Izby.
 4. W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o Oddziałach Izby.

 X.  Majątek Izby

Art. 61

Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.

Art. 62

Źródłem powstania majątku Izby są:

1) wpisowe
2) składki członkowskie,
3) dotacje i subwencje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę,
7) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby,
8) inne wpływy.

Art. 63

Wysokość opłat związanych z członkostwem w Izbie określa Walne Zgromadzenie. Nowa wysokość wpisowego, składki członkowskiej i innych zobowiązań związanych z członkostwem w Izbie obowiązuje od daty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Art. 64

Do składania oświadczeń woli z których wynikają dla Izby zobowiązania majątkowe których wartość przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Prezydium  Izby.

Art. 65

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez Radę Izby.

 

Art. 66

Zabrania się :

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Izby w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi "osobami bliskimi";

2) przekazywania majątku Izby na rzecz członków Izby, członków organów Izby lub pracowników Izby oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Izby na rzecz członków Izby, członków organów Izby lub pracowników Izby oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Izby. 

XI. Likwidacja i rozwiązanie Izby

Art. 67

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 3. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

Art. 68

 1. Likwidator zgłasza do właściwego rejestru otwarcie likwidacji Izby oraz wszelkie wymagane prawem dane dotyczące osoby likwidatora.
 2. Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu likwidacji.
 3. W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. W granicach przysługujących kompetencji likwidator ma prawo do reprezentowania Izby i prowadzenia jej spraw.

Art. 69

Likwidator kończy bieżące interesy Izby, ściąga przysługujące Izbie wierzytelności, wypełnia zobowiązania i spienięża majątek Izby.

Art. 70

O podziale majątku Izby po zaspokojeniu  lub zabezpieczeniu wierzytelności  decyduje Walne Zgromadzenie.

Art. 71

Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ostatecznych rachunków, likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.

Art. 72

Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.