O konkursie 

Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021

Niezwykle miło jest nam poinformować, że wystartowała kolejna edycja Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego!

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, od co najmniej 1 roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie tegorocznej Konkursu, posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego, a prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach związanych z wielkością zatrudnienia:

I kategoria – Przedsiębiorstwo do 50 zatrudnionych.

II kategoria – Przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 zatrudnionych.

III kategoria – Przedsiębiorstwo powyżej 250 zatrudnionych.


Ponadto, pracodawcy będą oceniani także w kategoriach jakościowych:

IV kategoria – Menedżer Roku Pomorza Zachodniego

V kategoria – Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko, w którym działa.Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który samodzielnie zgłosi chęć udziału w konkursie, zostanie zgłoszony przez Członka Kapituły Konkursu, zostanie zgłoszony przez osobę postronną lub pracownika firmy. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawnie i kompletne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która obejmuje:

 • Ankietę zgłoszeniową zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy lub formularz on-line

 • Logotyp w wersji elektronicznej – przesłany na adres rbabilo@polnocnaizba.pl

 • Pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych oraz postępowaniach o  wykroczenia zakończonych lub będących w toku - dotyczy wyłącznie postępowań wobec organów administracji publicznej

 • Oświadczenie o niezaleganiu wobec zobowiązań podatkowych i ZUS

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów promocji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)


Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 30.11.2021 r. (liczy się data wpływu).


Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: rbabilo@polnocnaizba.pl


Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów do nagrody Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego, Kapituła Konkursu w posiedzeniu niejawnym wybierze laureatów w każdej

z pięciu kategorii, kierując się kryteriami:

 • Wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi

 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

 • Przestrzegania prawa pracy

 • Wspierania społeczności lokalnej oraz pracowników firmy (uczestnictwo i wspierania przedsięwzięć ważnych społecznie i akcji charytatywnych)

 • Otrzymania w ostatnim roku certyfikaty, nagrody oraz wyróżnienia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Organizowania staży i praktyk dla uczniów i studentów

 • Dbałości o zasoby i środowisko naturalne

 • Stosowania zasad etyki i uczciwej konkurencji

 • Działalności na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

 • Wspierania lokalnego środowiska gospodarczego oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wdrażania innowacji.


W Konkursie „Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego” kandydatom, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ocenie Kapituły przyznaje się tytuły:

 • Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa

 • Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii przedsiębiorstwo średniej wielkości

 • Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii duże przedsiębiorstwo

 • Menedżer Roku Pomorza Zachodniego 2021

 • Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu.


Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 16 grudnia 2021 roku o godzinie 18:30 w Hotelu Novotel Szczecin Centrum – ul. 3 Maja 31.

Wszelkich informacji o Konkursie udziela Remigiusz Babiło – tel. 790765662 lub rbabilo@polnocnaizba.pl


Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu województwa Zachodniopomorskiego. 

PARTNERZY

Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne