-

Projekt: Moja firma – mój sukces

INFORMACJA Z DNIA 22.07.2022 R.

„OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”KANDYDAT DO PROJEKTU POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:- WIEK OD 18 R.Ż. DO 29 R.Ż.- MIEJSCE ZAMIESZKANIA WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE- OSOBA BIERNA ZAWODOWO NIEAKTYWNA ZAWODOWO- OSOBA, KTÓRA STRACIŁA ZATRUDNIENIE W WYNIKU PANUJĄCEJ PANDEMII COVID -19 PO DNIU 01.03.2020R.FORMULARZE REKRUTACYJNE (ZAŁ. NR 1) WRAZ Z OŚWIADCZENIEM (ZAŁ. NR 8) DOSTĘPNE NA STRONIE PROJEKTU, NALEŻY SKŁADAĆ OD DNIA 02.08.2022R. W SIEDZIBIE PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE, AL. WOJSKA POLSKIEGO 86, 70-482 SZCZECIN.OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE REKRUTACJI DOROTA MIŚKIEWICZ, MAIL: DMISKIEWICZ@POLNOCNAIZBA.PL

INFORMACJA Z DNIA 20.06.2022 R.

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla grup uczestników projektu „moja firma – mój sukces” z miejscowości Koszalin, Wałcz, Szczecin. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 21.06.22r. Do 24.06.22r.  Dokumenty można składać drogą elektroniczną na maila dmiskiewicz@polnocnaizba.Pl podpisane elektronicznie lub w formie skanu podpisane odręcznie lub drogą pocztową na adres biura projektu.

INFORMACJA Z DNIA 15.06.2022 R.

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów dla 3 osób, które ukończyły szkolenie doradcze w Koszalinie. Biznesplany wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 28.06 do 30.06.2022r. Dokumenty, zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, można złożyć w trzech wybranych formach:  osobiście w biurze projektu, elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,  lub w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej (dmiskiewicz@polnocnaizba.pl).

INFORMACJA Z DNIA 06.05.2022 R. 

Ogłaszamy nabór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego dla nr identyfikacyjnego 27/K005/SZ. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie 11.05.2022r – 15.05.2022r. w biurze projektu. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”. UWAGA: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej.

 INFORMACJA Z DNIA 13.04.2022 R. 

„Zgodnie z § 7 pkt 4  Regulaminu Rekrutacji Uczestników” ogłaszamy z dniem 15.04.2022r zakończenie terminu dodatkowego naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Moja firma-mój sukces”.

INFORMACJA Z DNIA 08.04.2022R.

Ogłaszamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie 11.04.2022r – 15.04.2022r. w biurze projektu. Wnioski powinny być przygotowane zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej.

Ogłaszamy nabór na składanie biznesplanów wraz z załącznikami dla wszystkich uczestników projektu, którzy ukończyli etap szkoleń i doradztwa. Biznesplany należy składać w biurze projektu w terminie od 21.04.2022r. do 22.04.2022r.

Kończy się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – Mój sukces”.  Dokumenty można składać w biurze projektu do godziny 16:00. Do dnia 31.01.2022r.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie ogłasza nabór do projektu „Moja firma – mój sukces”!

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 4 stycznia 2022 roku w biurze projektu Fundusz Pomerania Sp. z o.o., ul. Brama Portowa 1 w Szczecinie oraz w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Al. Wojska Polskiego 86, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zapraszamy młode osoby w wieku od 18 r.ż. do 29 r.ż. o statusie na rynku pracy osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

W ramach projektu uzyskasz wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

„Ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja firma – mój sukces”

Kandydat do projektu powinien spełniać następujące kryteria:

– wiek od 18 r.ż. do 29 r.ż.

– miejsce zamieszkania województwo zachodniopomorskie

– osoba bierna zawodowo nieaktywna zawodowo

– osoba, która straciła zatrudnienie w wyniku panującej pandemii Covid -19 po dniu 01.03.2020r.

Formularze rekrutacyjne (zał. Nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. Nr 8) należy składać od dnia 30.03.2022r w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin”

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie w partnerstwie z Funduszem Pomerania (lider projektu) oraz partnerem Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 36 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2021r – 30.06.2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. wsparcie szkoleniowe
  3. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  4. finansowe wsparcie pomostowe

„Ogłaszamy nabór biznesplanów dla I grupy uczestników projektu „Moja firma – mój sukces”.
Biznesplany wraz z załącznikami należy składać w siedzibie biura projektu w terminie od 23.03. do 25.03. 2022r”

 Lista z wynikami otrzymania dotacji

Lista rankingowa

Lista rankingowa – ocena formalna i merytoryczna.
SPRAWDŹ

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania:

Regulaminy/Oświadczenia/Umowy
Dokumenty Rekrutacyjne
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Harmonogram wsparcia w projekcie – szkolenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Napisz do nas: sekretariat@polnocnaizba.pl

Zadzwoń do nas:

Informacje 790-621-662.
Rekrutacja 665-627-244

Udzielimy wszelkich wyjaśnień, odpowiemy na każde pytanie, pomożemy w rekrutacji.

Lider projektu:

Fundusz Pomerania Sp z o.o.

Pl. Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

Tel: 91/813 01 10