Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty (Art. 1157 Kpc).

 Upraszczając można stwierdzić, że z wyjątkiem spraw karnych i spraw o alimenty, spory dziś rozstrzygane przez sądy powszechne mogą być wniesione do sądu arbitrażowego. Najważniejszą zaletą rozstrzygnięcia arbitrażowego jest jego polubowny charakter. Ta zaleta jest szczególnie cenna, bowiem strony po rozstrzygnięciu mogą powrócić do normalnych kontaktów ze sobą, zgodnie z łacińską maksymą „Fiat pax, florent iustitia”. Ta zaleta znalazła powszechne uznanie w sporach gospodarczych, ale też w różnych sporach majątkowych między obywatelami. Inną ważną zaletą arbitrażu jest krótki czas upływający od wniesienia pozwu do wydania wyroku – zwykle nie przekracza on sześciu miesięcy, bowiem wysłuchanie stron może być często przeprowadzone podczas jednej lub dwóch rozpraw. Krótki czas procedowania oznacza zdecydowanie mniejsze koszty dla stron. Uwzględniając mniejsze opłaty sądowe i szybkość procedowania, oszczędności dla przedsiębiorcy mogą być pokaźne. W sądzie arbitrażowym od początku do końca procesu obowiązuje poufność, co może nierzadko mieć kluczowe znaczenie. Wreszcie, strony mogą wybrać arbitrów posiadających specjalistyczną wiedzę przydatną do rozstrzygnięcia sporu i nie muszą polegać na opinii biegłych, która może przez sąd powszechny nie być uwzględniona w wyroku. Arbitrzy Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego są specjalistami z różnych dziedzin. Wielu z nich włada językiem angielskim, rosyjskim lub niemieckim, dzięki czemu Sąd może procedować w języku innym niż polski, a posiedzenia Sądu mogą odbywać się także za granicą. To kolejna, z pewnością nie ostatnia zaleta naszego Sądu. Warto też pamiętać o jednej „wadzie” – rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego jest ostateczne, chyba że strony zastrzegły sobie arbitraż dwuinstancyjny. Wydany wyrok polubowny może być uchylony przez sąd powszechny tylko ze szczególnych powodów.

Zanim spór zostanie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu strony mogą skorzystać z mediacji. Ta droga jest polecana zawsze wtedy, gdy strony mogą i powinny osiągnąć rozwiązanie sporu poprzez wzajemne ustępstwa i kompromisy. Strony przekazujące swój spór doświadczonemu mediatorowi często przekonują się, że spór był wynikiem nieporozumienia, obiektywnych okoliczności i przyczyn, lub ma proste rozwiązanie. Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego jest dogodnym miejscem dla mediacji, która dziś wymagana jest przez prawo jako warunek wstępny przed procesem sądowym.

Wszystkich zainteresowanych poddaniem istniejących lub przyszłych sporów pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie prosimy o kontakt z Sekretarzem Sądu.

Kontakt

Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego                             
Sekretarz Sądu & Biuro Podawcze

al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin
tel. 91 486 0765