Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów. Zakłada działanie neutralnej osoby trzeciej – mediatora, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktu. Mediacja to niższe koszty w porównaniu do procesu sądowego, szybkie postępowanie (2-3 tygodnie) i szansa na normalną relację po zakończeniu mediacji.

Jeśli chcą Państwo zacząć postępowanie, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Izby oraz  z Kancelarią Mediacyjna LEX AVISTA Kancelarią Prawniczą mec. Sergiusza Orlickiego.
W ramach promocji mediacji, dla firm i właścicieli przedsiębiorstw zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej przewidziany jest specjalny rabat na usługi. Przy czy wstępne informacje i porady w tym zakresie są bezpłatne.

Północna Izba Gospodarcza:

– +48 91 486 07 65 

sekretariat@polnocnaizba.pl

Kancelaria Prawnicza „LEX  A’VISTA”- 691638757, 660438102

– sergiusz.orlicki@post.pl

– www.lexavista.pl

Mediator

to osoba zaufania publicznego, która pełni ważną społecznie rolę w obrocie prawnym. W swojej misji mediator musi kierować się zasadami neutralności i życzliwości, albowiem ważne jest, aby wzbudzał on u stron zaufanie i zapewniał poczucie bezpieczeństwa. Mediator, podobnie jak notariusz, ma w swój zawód wpisany obowiązek bezstronności, bowiem w przeciwieństwie do adwokata, czy radcy prawnego, nigdy nie reprezentuje interesu klienta, ale zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji. Znajomość prawa przez mediatora jest nieodzowna – musi on nie tylko czuwać nad przebiegiem mediacji, ale też nad prawidłowością jej formalno-prawnej strony i wykonalnością podpisanej ugody.
Sergiusz Orlicki – stały mediator sądowy, prawnik, wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie. Posiadacz kwalifikacji zawodowych stałego mediatora sądowego. Członek m.in. Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Stałych, Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu.
Funkcję mediatora pełni od wielu lat, jednocześnie prowadzi Kancelarię Prawniczą specjalizująca się w sprawach gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W związku z połączeniem sprawowanych funkcji, możliwe jest rozwiązywanie sporów przez mediatora w różnych aspektach prawnych, co przyspiesza postępowania i zapewnia jego wysoki poziom.

Mediacje

mogą być prowadzone w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych, spadkowych i wielu innych

Mediacje gospodarcze

W ramach alternatywnych form rozwiązywania sporów wyróżnić można wiele różnorodnych procedur, spośród których największą popularnością jako dotąd cieszy się mediacja. Mediacja, najprościej rzecz ujmując, jest postępowaniem zmierzającym do ugodowego rozwiązania sporu pomiędzy skonfliktowanymi stronami, prowadzonym przez neutralną i bezstronną osobę trzecią- mediatora. Jedną z największych jej zalet obok szybszego i mniej kosztownego dla stron zakończenie sporu jest możliwość kontynuowania relacji gospodarczych między przedsiębiorcami i rozwijanie dalszej współpracy

Przykładowy katalog spraw gospodarczych:
spory przy realizacji umów handlowych,
spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów,
spory związane z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym,
spory powstałe przy prowadzeniu działalności i restrukturyzacji spółek,
spory związane z fuzjami, przejęciami lub sprzedażą przedsiębiorstwa,
spory powstałe w związku z działalnością centrów handlowych,
spory w obrocie morskim i portowym (prawo morskie),
spory w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych,
wsparcie przy negocjacjach kontraktów biznesowych.

Koszty mediacji

Mediacja ze skierowania sądu
Koszty mediacji ze skierowania sądowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku.

WAŻNE! Sąd zwróci stronie 3/4 wniesionej przez nią opłaty sądowej jeżeli zawarta zostanie ugoda przed mediatorem (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Mediacja umowna

Złożenie wniosku i spotkanie informacyjne są bezpłatne. Zasadą jest pokrywanie kosztów przez strony w równych częściach, ale dopuszczalne są inne ustalenia. Koszty uzależnione są od istoty sprawy i tak: w sprawach majątkowych koszty z reguły nie przekraczają 1% wartości przedmiotu sporu, a w sprawach niemajątkowych obowiązuje indywidualnie uzgadniana opłata ryczałtowa.

Mediacja jest instytucją dobrowolną. Co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorcy? Zarówno wszczęcie jak i uczestnictwo w mediacji pozostaje dobrowolne. Strony mogą na każdym etapie postępowania mediacyjnego wycofać się z prowadzonych negocjacji, nie ponosząc przy tym żadnych negatywnych konsekwencji. Wyposażone w autonomię woli mają zatem realny wpływ na całość procesu i jego przebieg. Pomimo dobrowolności mediacji warto jednak podjąć próbę rozmowy, ta bowiem daje bowiem realne korzyści, w szczególności dla profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego.

W procesie mediacji gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami, nie do przecenienia jest rola mediatora- bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, od której wiedzy, umiejętności i zdolności negocjatorskich zależy ostateczny jej wynik. Zadaniem mediatora nie jest bowiem przyznanie racji jednej ze stron, a stworzenie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu. Nawet jeżeli satysfakcjonującego i możliwego do przyjęcia przez obie strony rozwiązania nie sposób wypracować, kompromisowe ustalenia przyjęte w ugodzie i tak w dalszej perspektywie mogą stanowić podstawę do złagodzenia sporu i w rezultacie do jego stłumienia.

Co istotne, w myśl zasady poufności mediacji nie tylko mediator, ale także strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym obowiązane są zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Dla przedsiębiorców oznacza to, iż wszelkie sprawy będące przedmiotem rozmów mediacyjnych, pozostają objęte dyskrecją, co niewątpliwie wpływa na korzystne postrzeganie mediacji i wzmocnienie poziomu zaufania przedsiębiorców do tego rodzaju metody rozwiązywania sporów. Zasada poufności nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wizerunku przedsiębiorcy.

W polskim prawie cywilnym instytucja mediacji wprowadzona została do porządku prawnego w 2005 roku. Mimo tego, liczba spraw rozpoznawanych przez sądy nie zmniejszyła się znacząco na rzecz ugód zawieranych w wyniku mediacji. Odsetek zawieranych ugód nadal pozostaje niewielki, aczkolwiek w ostatnich latach notuje się w tym zakresie tendencje zwyżkowe, zwłaszcza w państwach UE.

1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które z założenia mają przyczynić się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów, co w przyszłości skutkować ma wzrostem liczby postępowań mediacyjnych podejmowanych na skutek umowy stron lub prowadzonych z wniosku o mediację przed wytoczeniem powództwa. Znowelizowana ustawa wprowadziła obowiązek informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. Dostrzeżono także znaczącą rolę sądów w procesie popularyzacji i upowszechnienia polubownych metod rozwiązywania sporu, na które nałożony został obowiązek pouczenia stron o możliwości ugodowego zakończenia sporu.

Niewątpliwą zachętą dla przedsiębiorców okazuje się argument o naturze ekonomicznej, a mianowicie zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych, a także zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Korzystne dla stron jest możliwe najwcześniejsze przystąpienie do negocjacji i zawarcie ugody jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. W takim przypadku bowiem strona otrzyma zwrot całości opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie w dalszym etapie postępowania sądowego, zwrot opłaty będzie mniejszy i wyniesie 75 % opłaty sądowej.

Obecnie, gdy sądy pozostają stale pod natłokiem spraw, samo postępowanie sądowe zaś jest długotrwałe i kosztowne, wydaję się, że w interesie przedsiębiorcy warto jest rozważyć wybór alternatywnej metody rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi, w tym przede wszystkim mediacji. Z jego punktu widzenia istotne jest również, że każda ugoda stanowiąca zwieńczenie prowadzonych przed mediatorem negocjacji stron może mieć walor egzekucyjny. W praktyce oznacza to, że może być ona zatwierdzona przez sąd poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności. W sytuacji niewywiązywania się przez podmiot gospodarczy z wypracowanych warunków ugody, może być ona natychmiastowo egzekwowana przez komornika.

Warto więc już we wstępnym stadium negocjacji biznesowych rozważyć zamieszczenie w umowach klauzul mediacyjnych. W sytuacji zaistnienia sporu wynikającego z wypełniania postanowień zawartej umowy, tego rodzaju klauzula przewidziana w umowie daje stronom szanse na rozwiązanie konfliktu już na wczesnym jego etapie, oddalając tym samym konieczność wstąpienia na długotrwałą i kosztowną ścieżkę sądową.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośrednio w kancelarii, tj. „LEX AV’ISTA” Kancelaria Mediacyjna – Kancelaria Prawnicza 72-132 Mosty 23, punkty konsultacyjne: Szczecin, Świnoujście, Dębno, Chociwel;

telefony: 91 4431043, kom. 691638 757, 660 438 102, e-mail: sergiusz.orlicki@post.plwww.lexavista.pl

Mediacje w Północnej Izbie Gospodarczej

Anna Franecka

Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS oraz lider Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku. Strona: www.annafranecka.pl, telefon: +48 608 044 141.