Krok 1. Ustalenie jurysdykcji Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego. Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego będzie kompetentny do rozstrzygnięcia sporu, jeśli:

1. Materia sporu podlega rozstrzygnięciu polubownemu.
 2. Strony dokonały odpowiedniego zapisu w swojej umowie (wzór zapisu, tzw. klauzula arbitrażowa, znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”). Strony mogą też odpowiednio zmienić swoją umowę w terminie późniejszym, umożliwiając jednej ze stron wniesienie pozwu do sądu arbitrażowego.

Są to dwa warunki „sine qua non” rozstrzygnięcia arbitrażowego. Zachęcamy także do zapoznania się z Kodeksem postępowania cywilnego (Kpc), Część Piąta – Sąd polubowny (Arbitrażowy).

Krok 2. Weryfikacja możliwości mediacji. Wnosząc o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego strony będą poproszone o sprawdzenie możliwości rozwiązania sporu na drodze mediacji. Strony dokonają wyboru mediatora z listy mediatorów Sądu i będą postępować zgodnie z Regulaminem mediacji i Regulaminem kosztów (patrz: zakładka „Dokumenty do pobrania”) .

Krok 3. Wniesienie pozwu. Spór wnosi strona w formie pozwu, postępując zgodnie z Regulaminem arbitrażu (patrz: zakładka „Dokumenty do pobrania”) i składając go w Biurze Podawczym Sądu. Po ustaleniu przez Prezesa Sądu, że Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego jest właściwy do rozstrzygania sporu i pozew spełnia wszystkie wymogi formalne, strony są wzywane do wyznaczenia arbitrów (liczba arbitrów określona jest w Regulaminie arbitrażu). Strona powodowa jest wzywana do wniesienia opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej zgodnie z Regulaminem kosztów (patrz: zakładka „Dokumenty do pobrania”).

Krok 4. Postępowanie i rozstrzygnięcie. Po wyznaczeniu arbitrów i wniesieniu opłat Sąd rozpoczyna postępowanie zmierzające do wydania wyroku. Arbitrzy wyznaczają posiedzenia z udziałem stron i Sąd doręcza stronom odpowiednie wezwania. Na końcu postępowania ogłaszany jest wyrok. Wyrok podpisany jest przez wszystkich arbitrów składu orzekającego i doręczany stronom wraz z uzasadnieniem.

Krok 5. Zaskarżenie wyroku arbitrażowego do sądu powszechnego i wykonalność wyroku. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć skargę do sądu powszechnego z żądaniem uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (Art. 1205 – 1211 Kpc). Strony mogą zaakceptować wyrok Sądu Arbitrażowego i same go wykonać, lub zwrócić się do sądu powszechnego o uznanie i stwierdzenie wykonalności tego wyroku lub ugody przed nim zawartej (Art. 1212 – 1217 Kpc).