-

WALNE ZGROMADZENIE

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Północnej Izby Gospodarczej
w SzczecinieSzczecin, 28 września 2022r, Siedziba Północnej Izby Gospodarczej
Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin

I termin 17:00 II termin: 17:15

1. Otwarcie posiedzenia.2. Wybór Prezydium i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.5. Sprawozdanie z działań Rady Północnej Izby Gospodarczej w tym: wizje i plany dotyczące kierunku działań PIG i sprawozdanie finansowe za 2021 rok.6. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej.7. Sprawozdanie z działań Sądu Koleżeńskiego Północnej Izby Gospodarczej.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 20219. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium: Członkom Rady Północnej Izby Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej i Sądu Koleżeńskiego Północnej Izby Gospodarczej za okres sprawozdawczy.10. Podjęcie uchwały o waloryzacji składek członkowskich z okresem obowiązywania od 01.10.2022 r.11. Wolne wnioski- dyskusja.12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.