Regulamin Pracy Klubu Kobiet przy Północnej Izby Gospodarczej:

§ 1
1. Klub Kobiet przy Północnej Izbie Gospodarczej jest sekcją powołaną przez Radę Izby na podstawie art. 31 ust. 1 Statutu Północnej Izby Gospodarczej.

§ 2
1. Klub Kobiet wykonuje zadania przewidziane przez Statut Północnej Izby Gospodarczej.
2. Klub Kobiet działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Pracy.

§ 3 Cele Klubu Kobiet

Głównym celem Klubu jest promocja oraz integracja środowiska kobiet biznesu w zasięgu oddziaływania PIG w regionie i kraju oraz:
a) Pozyskiwanie funduszy unijnych i opracowywanie programów w ramach strategii „Gender Mainstreaming lub innych projektów dotyczących kobiet
b) organizacja szkoleń mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet w przestrzeni gospodarczej
c) propagowanie dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną kobiet
d) wolontariat

§ 4 Przyjęcia / Skreślenia z listy członkiń Klubu Kobiet

1. Do Klubu Kobiet mogą przystąpić wszystkie Panie będące właścicielkami, menadżerkami firm zrzeszonych w Północnej izbie Gospodarczej lub osoba wyznaczona przez właściciela jako reprezentant firmy oraz złoży deklarację chęci uczestnictwa w spotkaniach oraz pracach związanych z realizacją założonych celów Klubu.
2. Prawo głosowania nabywa się po 6 miesiącach aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Klubu (minimum
50% w ciągu 6 miesięcy)
3. Rezygnację z członkostwa należy złożyć w formie pisemnej
4. Członkini może zostać wykluczona z Klubu Kobiet w przypadku nieprzestrzegania regulaminu prac Klubu, działania na szkodę Klubu lub braku uczestnictwa w spotkaniach w okresie 6 miesięcy.
5. Wykluczenie następuje w wyniku głosowanie na posiedzeniu Klubu.

§ 5 Struktura Klubu Kobiet

1. Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet tworzą wszystkie Członkinie Klubu.
2.Spośród członkiń Klubu zostaje wybrany 5 osobowy Zarząd Klubu , który stanowią:
- Przewodnicząca Klubu
- Wice Przewodnicząca Klubu
- Druga Wice przewodnicząca Klubu
- Członkini Zarządu Klubu
- Członkini Zarządu Klubu
3.Zarząd powoływany jest poprzez głosowania na poszczególne stanowiska w głosowaniach tajnych.
4.Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

§ 6 Posiedzenia Zarządu

1. Comiesięczne Otwarte Posiedzenia Zarządu Klubu Kobiet odbywają się w drugą środę każdego miesiąca.
2. Posiedzenia Zarządu nie powinny trwać dłużej niż 1,5 godziny.
3. Uchwały przygotowane przez Zarząd Klubu są podejmowane większością głosów Zgromadzenia Ogólnego przy obecności co najmniej 50% wszystkich członkiń Klubu.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż 30 minut po pierwszym terminem.
W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
4. Posiedzenie wyborcze zwoływane jest corocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca przed upływem jego kadencji. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest wybór Członków Zarządu na nową kadencję. Zarząd powoływany jest w głosowaniu tajnym.
5. Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni rok.
6. Dopuszczalne jest połączenie zgromadzenia sprawozdawczego ze zgromadzeniem wyborczym. Nosi ono wtedy nazwę zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego, a jego przedmiotem są sprawy, o których mowa w ust. 4 i 5.
7. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb Klubu.
8. Posiedzenie na wniosek Zarządu oraz na wniosek Członka Zarządu Przewodniczący Zarządu jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
9. W przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu po złożeniu przez Zarząd lub Członka Zarządu wniosku o zwołanie posiedzenia nie zwoła go w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.
10. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się wszystkich Członków Zarządu, informując ich o planowanym porządku obrad. Informację o planowanym posiedzeniu Zarządu otrzymują wszystkie członkinie Klubu.
11. Wnioski Członkiń Klubu Kobiet oraz Zarządu są umieszczane w porządku dziennym obrad, jeżeli wpłynęły przed jego rozesłaniem.

12. Porządek obrad posiedzenia nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także jeżeli podjęcie określonych działań przez Zarząd jest konieczne dla uchronienia Klubu przed szkodą.

§ 7 Zarząd Klubu Kobiet

1. Zarząd Klubu jest jej organem wykonawczym. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych.
2. W skład Zarządu wchodzi 5 Członkiń, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne Klubu.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok
4. Po zakończeniu kadencji, Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
6. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
7. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
8. W spotkaniach pomiędzy Klubem Kobiet a osobami reprezentującymi Północną Izbę Gospodarczą, na których podejmowane są istotne decyzje powinny uczestniczyć minimum dwie osoby z Zarządu Klubu.

§ 8 Przepływ informacji

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Zarządu oraz protokolant. Protokół posiedzenia zostanie rozesłany do wszystkich członkiń Klubu oraz umieszczony na stronie Klubu Kobiet nie później niż 2 dni robocze po posiedzeniu.
2. Protokoły posiedzeń Zarządu oraz materiały promocyjno-reklamowo-sprawozdawcze są przechowywane w aktach Klubu w Siedzibie Północnej Izby Gospodarczej.
3.Komunikacja dotycząca wydarzeń, szkoleń, spotkań odbywa się przez pośrednictwo sekretariatu Północnej Izby Gospodarczej.
4. Materiały promujące wydarzenia i działalność klubu, które mają być umieszczone na stronie internetowej, w magazynie lub newsletterze są przygotowywane przez Przewodniczącą Klubu lub osobę przez nią wyznaczoną i przesyłane w gotowej formie na adres sekretariat@izba.info
5. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach/szkoleniach należy zgłaszać pod adresem sekretariat@izba.info lub telefonicznie najpóźniej dzień przed terminem wydarzenia.

6. W kontaktach z mediami, w sprawach dotyczących Klubu, Członkowie Zarządu winni podawać informacje ogólnie dostępne.
7. Wywiady dla mediów udzielane przez Członków Zarządu - w imieniu Zarządu - winny być wcześniej uzgadniane z Przewodniczącym Zarządu.

§ 9
Podmioty wchodzące w skład Klubu są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wprowadzane przez Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Północnej Izby Gospodarczej a następnie zatwierdzane uchwałą Rady Północnej Izby Gospodarczej.

§ 11
Zgodnie z art.32 ust. 1 Statutu Północnej Izby Gospodarczej działalność klubu podlega kontroli Rady Izby Komisji Rewizyjnej Izby.

§ 12
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.