Ideą Klastra Przemysłów Kreatywnych jest stworzenie platformy współpracy dla firm i instytucji związanych z szeroko definiowanym sektorem kreatywnym, zrzeszającym zarówno praktyków rynku, jak i jego entuzjastów i prognostyków. Głównym zadaniem Klastra jest wspólne wypracowanie niestandardowych przedsięwzięć, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz innowacji społecznych wpływających na lokalny rozwój sektora kreatywnego a także kształtowanie otoczenia biznesowego w jakim działają członkowie Klastra.

Wizja klastra
Do 2020 roku będziemy kluczowym Klastrem Kreatywnym w Polsce i rozpoznawalnym podmiotem sektora kreatywnego w Europie.

Misja klastra
Misją Klastra jest stymulowanie sektora kreatywnego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim ofertą innowacyjnych produktów, usług, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych a także wspieranie rozwoju swoich członków poprzez stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki.

Strategia klastra:
- przyciąganie kapitału intelektualnego,
- budowanie relacji ze strategicznymi międzynarodowymi decydentami,
- upowszechnianie wizerunku regionu jako zagłębia branż kreatywnych,
- rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów reprezentujących branżę kreatywną i nowe media,
- popularyzacji branży kreatywnej i nowych mediów.

Koncepcja klastrów zyskuje coraz większą popularność w Europie i w Polsce jako atrakcyjne i efektywne narzędzie podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Również dla szczecińskich przedsiębiorców naturalnym stało się rozwijanie zagłębia przemysłów kreatywnych istniejących już w województwie zachodniopomorskim. Początki klastra kreatywnego miały swoje korzenie w branży reklamowej. Szczecińskie firmy zajmujące się reklamą, multimediami, grafiką, filmem i Internetem w czerwcu 2012 roku w ramach Północnej Izby Gospodarczej stworzyły klaster reklamowy, który, jak się szybko okazało, stał się w swojej definicji zbyt wąski. Dla 22 firm naturalnym stało się rozwijanie przemysłu kreatywnego w Szczecinie. Stąd jeszcze w tym samym roku klaster reklamowy przeobraził się w Klaster Przemysłów Kreatywnych.

Dziś w ramach klastra działa kilkadziesiąt firm z obszaru marketingu, multimediów, grafiki, design’u, mediów, architektury, sztuki i kultury. Klaster zmierza między innymi do integracji firm z branży reklamowej, mediowej, poligraficznej, multimedialnej, a także do wykorzystania ogromnego potencjału biznesu w dziedzinie animacji cyfrowej, dizajnu, efektów specjalnych czy multimediów. Do grona klastra wciąż dołączają stabilni partnerzy biznesowi i liderzy branży.
Zapraszamy do współpracy wszystkich kreatywnych!

Przemysły Kreatywne


Rozwinięte kraje europejskie stawiają na sektor kreatywny i właśnie w specjalizacjach kreatywnych upatrują szans związanych z rozwojem rynku pomimo dekoniunktury. Również dla Polski ten sektor stanowi obszar gospodarki, który nie dość, że rozwija się bardzo szybko, to dodatkowo może być receptą na problemy rynku pracy związane z praktycznym wykorzystaniem talentu zdolnych i ambitnych osób. Ich twórcza działalność twórcza, oparta na umiejętnościach, indywidualnym talencie oraz unikalnej wiedzy, wsparta przez prawa intelektualne, staje się w nowoczesnych gospodarkach wartością bardzo poszukiwaną.

Tradycyjnie, do przemysłów kreatywnych zaliczamy przedsiębiorstwa gospodarcze i projekty komercyjne, działające w jednej z poniższych branż: reklama, architektura, sztuki wizualne i perfomatywne, rynek antyków, rzemiosła i rękodziała, design, moda, film, fotografia, programy i gry komputerowe, muzyka, rynek wydawniczy, radio i telewizja, dziedzictwo kulturowe, biblioteki, telefonia i nowoczesne technologie komunikacyjne.

W ostatnich latach branże kreatywne rozwijają się szybciej niż większość sektorów gospodarki, m.in. w wymiarze zatrudnienia i eksportu. Ich rosnący udział w PKB i znaczenie gospodarcze budzą zainteresowanie nie tylko przedsiębiorstw, ale także władz publicznych zainteresowanych przyspieszaniem wzrostu gospodarczego.

"Wskazuje się, że w przyszłości będą one stanowić jeden z kluczowych czynników napędzających rozwój gospodarczy miast i regionów" - wynika z opracowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów".

Jak się okazuje na tle Europy Polska ma silną koncentrację podmiotów w branży wydawniczej, reklamowej i w instytucjach kultury. Natomiast najszybciej rozwijającymi się sektorami w ostatnich latach w Polsce, pod względem liczby tworzonych podmiotów, były sektory związane z programowaniem, grami komputerowymi oraz reklamą.

Rola sektorów kreatywnych jest szczególnie istotna w dobie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, gdzie konkurencja w dużym stopniu opiera się na zdolności do szybkiego i efektywnego wprowadzania nowatorskich rozwiązań.

Z produktów kreatywnych korzystać mogą nie tylko przedstawiciele sektorów kreatywnych, ale i przedstawiciele innych gałęzi gospodarki. Więzi między poszczególnymi branżami wskazują, że im silniejszy jest potencjał branż powiązanych tym większy jest potencjał rozwoju sektorów kultury i kreatywnych. W tym przypadku swoją rolę odgrywają inicjatywy klastrowe, które mogą kreować popyt na produkty i usługi członków inicjatywy w powiązanych sektorach.

W ostatnich latach branże kreatywne przeżywają dynamiczny rozwój i dotyczy to wielu wymiarów. Społeczeństwo jest coraz bardziej zainteresowane udziałem w kulturze, nabywaniem dóbr i usług kreatywnych, a także doświadczaniem nowych, ekscytujących rzeczy. Bogata oferta wydarzeń kulturalnych oraz form spędzania wolnego czasu sprawia, że społeczeństwo staje się coraz bardziej wymagające, coraz rzadziej jest wybierany „mainstream”, a oczekuje się propozycji „szytych na miarę”. W obliczu tak szybko zachodzących zmian przedstawiciele branż kreatywnych muszą stale mieć się na baczności, na bieżąco monitorować otoczenie, by móc podejmować błyskawiczne i trafne decyzje.

Doświadczenia polskich przedstawicieli branż kreatywnych wskazują jednak, że za zmianami udaje się nadążać, co więcej, można zbudować na nich swój sukces. Współpraca w sektorach kreatywnych pozwala skuteczniej odpowiadać na wyzwania przyszłości. Podejmowanie wspólnych inwestycji w klastrze niesie korzyści przede wszystkim dla mniejszych podmiotów, którzy nie byliby w stanie ich zrealizować większych przedsięwzięć w pojedynkę.