Regulamin
Zachodniopomorskiego Klastra Wsparcia i Rozwoju Biznesu
Północnej Izby Gospodarczej:

§ 1
1. Zachodniopomorski Klaster Wsparcia i Rozwoju Biznesu przy Północnej Izby Gospodarczej, zwany dalej w treści niniejszego regulaminu Klastrem, jest komisją stałą powoływaną przez Radę Izby na podstawie art. 31 ust. 1 Statutu Północnej Izby Gospodarczej.
2. Klaster jest komisją branżową, związaną z branżą inteligentnych i innowacyjnych specjalizacji.

§ 2
1. Klaster wykonuje zadania przewidziane przez Statut Północnej Izby Gospodarczej.
2. Klaster działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Pracy.

§ 3
Celem Klastra jest integracja środowiska biznesowego, a do jej kompetencji należy w szczególności:
- wspierania i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach,
- promowanie gospodarki efektywnej, konkurencyjnej i przyjaznej środowisku,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- wsparcie kooperacji przedsiębiorstw,
- rozwijanie stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia biznesowego,
- wdrażania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań funkcjonujących już w Polsce i na świecie w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki jak i tworzenia nowych miejsc pracy,
- podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji w szczególności poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,

- skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych oraz efektywnego transferu wiedzy do praktyki.

§ 4
1. W skład Klastra wchodzą podmioty należące do grona Członków Północnej Izby Gospodarczej, które złożyły Zarządowi Klastra pisemną deklarację chęci uczestnictwa w pracach Klastra.
2. W oddziałach terenowych Północnej Izby Gospodarczej możliwe jest powoływanie Zespołów współpracujących z Klastrem. Przewodniczący Zespołu może brać udział w pracach Zarządu Klastra.

§ 5
Władzami Klastra są:
a) Zgromadzenie Ogólne Klastra,
b) Zarząd Klastra.

§ 6
1. Zgromadzenie Ogólne Klastra tworzą wszyscy Członkowie Klastra.
2. Zgromadzenie Ogólne Klastra może być zwoływane jako:
a) zgromadzenie wyborcze,
b) zgromadzenie sprawozdawcze,
c) zgromadzenie nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie wyborcze zwołuje co dwa lata Zarząd, nie później niż w terminie jednego miesiąca przed upływem jego kadencji. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest wybór Członków Zarządu na nową kadencję.
4. Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni rok.
5. Dopuszczalne jest połączenie zgromadzenia sprawozdawczego ze zgromadzeniem wyborczym. Nosi ono wtedy nazwę zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego, a jego przedmiotem są sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb Klastra.
7. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Klastra. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż w 30 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów wszystkich obecnych podmiotów wchodzących w skład Klastra.

8. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klastra dotyczące wyboru Członków Zarządu na nową kadencję podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 7
1. Zarząd Klastra jest jej organem wykonawczym. Zarząd kieruje działalnością Klastra i reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych.
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 11 Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne Klastra. W skład Zarządu mogą być także powołani Honorowi Członkowie Zarządu z poza grona członków Klastra, a także z poza grona członków Północnej Izby Gospodarczej. Honorowi Członkowie mają wyłącznie głos doradczy.
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
4. Po zakończeniu kadencji, Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
5. Jeżeli osoba, która sprawowała funkcję Przewodniczącego Zarządu poprzedniej kadencji nie została ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji, w kolejnej kadencji Zarządu pełni ona funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu.
6. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu oraz trzech Wiceprzewodniczących.
7. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 8
1. Posiedzenia Zarządu Klastra zwołuje Przewodniczący Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub też na wniosek Członka Zarządu.
2. Posiedzenie na wniosek Zarządu oraz na wniosek Członka Zarządu Przewodniczący Zarządu jest zobowiązany zwołać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu po złożeniu przez Zarząd lub Członka Zarządu wniosku o zwołanie posiedzenia nie zwoła go w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu Członkowi Zarządu. Uprawnienie takie przysługuje, również Członkom Zarządu, gdy posiedzenie Zarządu nie może być zwołane z uwagi na śmierć lub taki stan zdrowia Przewodniczącego Zarządu, który uniemożliwia mu wykonywanie jego obowiązków.
4. Posiedzeniu Rady Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Zarządu wysyła się Członkom Zarządu listami, faksem lub e-mailem, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenie Zarządu Klastra może się odbyć także przed upływem 7 dni przed planowanym jego terminem. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być przesłane łącznie z zawiadomieniem o terminie posiedzenia Zarządu. W nagłych przypadkach, jeśli nie sprzeciwi się temu żaden Członek Zarządu, okres ten może być skrócony, a powiadomienie o posiedzeniu może być dokonane za pomocą faxu lub drogą mailową. Dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie. Warunki wskazane w tym ustępie nie obowiązują w przypadku zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Zarządu lub na wniosek Członka Zarządu.
6. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się wszystkich Członków Zarządu, informując ich o planowanym porządku obrad.
7. Wnioski Członków Zarządu oraz Zarządu są umieszczane w porządku dziennym obrad, jeżeli wpłynęły przed jego rozesłaniem.
8. Porządek obrad posiedzenia nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także jeżeli podjęcie określonych działań przez Zarząd jest konieczne dla uchronienia Klastra przed szkodą.

§ 9
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli obecna jest na nim co najmniej połowa Członków Zarządu, a do wszystkich zostały wysłane zawiadomienia o posiedzeniu w sposób określony w § 8 ust. 5. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w tym dotyczących bieżących spraw Klastra, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, uchwała Zarządu może być podjęta w formie pisemnej, jeżeli za jej podjęciem wypowie się, składając podpis pod przesłanym tekstem uchwały, więcej niż połowa Członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Zarządu danej kadencji są oznaczane kolejnym numerem, łamanym przez rok oraz datą i są podpisywane przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
5. Uchwały Zarządu oraz materiały przekazywane Członkom Zarządu na posiedzenia Rady są poufne do czasu ich opublikowania i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

§ 10
1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Zarządu oraz protokolant.
2. Protokoły posiedzeń Zarządu w okresie jej kadencji są przechowywane w aktach Klastra.

§ 11
1. W kontaktach z mediami, w sprawach dotyczących Klastra, Członkowie Zarządu winni podawać informacje ogólnie dostępne. Ujawnienie innych informacji lub danych może być dokonane tylko przez Przewodniczącego Zarządu.
2. Wywiady dla mediów udzielane przez Członków Zarządu - w imieniu Zarządu - winny być wcześniej uzgadniane z Przewodniczącym Zarządu.

§ 12
1. Przewodniczący Zarządu wyznacza Sekretarza Zarządu, który prowadzi obsługę administracyjno – biurową Klastra oraz zapewnia obecność protokolanta na Zgromadzeniu Ogólnym Klastra oraz posiedzeniu Zarządu Klastra.
2. Do obowiązków Sekretarza Zarządu należy obsługa organizacyjna oraz protokolarna posiedzeń Zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz porządku dziennego posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń, dostarczanie Członkom Zarządu materiałów na posiedzenia Zarządu.

§ 14
Podmioty wchodzące w skład Klastra są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.

§ 15
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wprowadzane przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klastra a następnie zatwierdzane uchwałą Rady Północnej Izby Gospodarczej.

§ 16
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.